ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

 

image072.png

ΓΕΣ

Μνημόνιο Εφέδρου

31.12.2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΦΕΔΡΟΥ

Αγαπητέ Έφεδρε,

Στην ιστοσελίδα αυτή, θα βρεις οδηγίες που θα σου χρησιμεύσουν για όσο χρόνο είσαι εγγεγραμμένος στην εφεδρεία του στρατού. Οι οδηγίες, αφορούν στις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Μελέτησε τες προσεκτικά.

Πληροφορίες μπορείς επίσης να λάβεις τηλεφωνικά από τις πλησιέστερες Στρατιωτικές Αρχές (Μονάδες Επιστρατεύσεως, Φρουραρχεία, Στρατολογικές Υπηρεσίες), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Διεύθυνση Επιστρατεύσεως του ΓΕΣ (str­-ges­des@army.gr).


Γενικά:

► Στην εφεδρεία των Ενόπλων εγγράφονται οι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες που απολύονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος της ηλικίας τους. Οι έφεδροι εγγράφονται στην εφεδρεία του Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων στον οποίο εκπλήρωσαν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι έφεδροι υποχρεούνται να δηλώνουν οποιαδήποτε αλλαγή του τόπου διαμονής τους, εφόσον η διάρκεια υπερβαίνει τους 3 μήνες. Η δήλωση υποβάλλεται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες (πρώην «Στρατολογικά Γραφεία») είτε στις αρμόδιες Επιστρατεύουσες Αρχές. Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τις παραπάνω υποχρεώσεις, επιβάλλεται υψηλό χρηματικό πρόστιμο από την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ).

Οι έφεδροι που αρνούνται να παραλάβουν οποιοδήποτε στρατιωτικό έγγραφο διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση εκπλήρωσης εφεδρικής στρατιωτικής υποχρέωσης όσοι:

● Κρίνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές ή συμβούλια των Ενόπλων Δυνάμεων ακατάλληλοι για στράτευση για λόγους υγείας.

● Καταδικάζονται αμετάκλητα από οποιοδήποτε ποινικό δικαστήριο σε κάθειρξη ή σε ποινή που για τους στρατιωτικούς συνεπάγεται καθαίρεση.

Υποχρεώσεις του Εφέδρου σε Περίοδο Ειρήνης:

Ο έφεδρος, μετά την απόλυση του από το Στράτευμα εντάσσεται στην ΕΦΕΔΡΕΙΑ και λαμβάνει το ΕΙΔΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΠΟΡΕΙΑΣ (ΕΦΠ), το οποίο έχει χρώμα :

ΠΡΑΣΙΝΟ, για την τοποθέτηση του αρχικά σε μια Μονάδα, με τα καθήκοντα και την ειδικότητα που κατείχε κατά την διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας.

ΛΕΥΚΟ, με το οποίο τον θέτει σε κατάσταση αναμονής για μελλοντική τοποθέτησή του σε κάποια Μονάδα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν.

Σημεία Ιδιαίτερης Προσοχής

► Είναι πιθανόν ο έφεδρος, μετά από αναπροσαρμογή, να ενταχθεί στη δύναμη άλλης Μονάδος με αντικατάσταση του πράσινου ΕΦΠ ή με αντικατάσταση του ΕΦΠ από λευκό σε πράσινο.

► Η αντικατάσταση του ΕΦΠ πραγματοποιείται από την Μονάδα Επιστρατεύσεως (ΜΕ), η οποία παρακολουθεί επιστρατευτικά τον έφεδρο.

► Το νέο ΕΦΠ, αποστέλλεται στον έφεδρο συστημένα εντός ταχυδρομικού φακέλου ή επιδίδεται από την αστυνομική αρχή της περιοχής διαμονής. Ο φάκελος αυτός περιέχει:

● Το νέο Ειδικό Φύλλο Πορείας.

● Την απόδειξη παραλαβής του ΕΦΠ.

● Ένα δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου.

● Μία απόδειξη αποστολής, την οποία θα υπογράψουν τα ΕΛΤΑ όταν ο έφεδρος ταχυδρομήσει τα επιστρατευτικά έντυπα που πρέπει να επιστρέψει.

● Ένα μικρό φάκελο αλληλογραφίας, που χρησιμεύει για την τοποθέτηση των παλαιών επιστρατευτικών εγγράφων που πρέπει να επιστραφούν. Αναλυτικότερα, οι ενέργειες έχουν όπως παρακάτω:

1η Ενέργεια: Αμέσως μετά την παραλαβή των νέων επιστρατευτικών εγγράφων, πρέπει να τοποθετηθούν στο μικρό ταχυδρομικό φάκελο, που έχετε παραλάβει, τα παρακάτω:

Το παλαιό Ειδικό Φύλλο Πορείας.

Η απόδειξη παραλαβής του νέου Ειδικού Φύλλου Πορείας αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον ίδιο.

Το παλαιό Δελτίο Αλλαγής Στοιχείων Εφέδρου.


2η Ενέργεια:
Ο παραπάνω φάκελος κατατίθεται, χωρίς γραμματόσημο σε ένα ταχυδρομικό γραφείο. Ο υπάλληλος του ταχυδρομείου που θα παραλάβει το φάκελο θα πρέπει να υπογράψει την απόδειξη παραλαβής η οποία πρέπει να τηρείται ως αποδεικτικό ότι επιστράφηκαν τα επιστρατευτικά έγγραφα.

→ Για οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τα επιστρατευτικά έγγραφα, πρέπει να επικοινωνείτε με την Μονάδα επιστρατεύσεως από την οποία παρακολουθείστε επιστρατευτικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Τα εισιτήρια τα οποία έχουν αποσταλεί με το ΕΦΠ, χρησιμοποιούνται ΜΟΝΟ σε περίπτωση επιστράτευσης και όχι σε κλήση για εκπαίδευση.

Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης διαμονής, ο έφεδρος είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το δελτίο αλλαγής στοιχείων εφέδρου με τα νέα στοιχεία, να το ταχυδρομήσει χωρίς γραμματόσημο και χωρίς να το τοποθετήσει σε φάκελο.

Μετεκπαίδευση Εφεδρείας:

► Για τη συντήρηση των στρατιωτικών ικανοτήτων κατά τον χρόνο παραμονής στην εφεδρεία, οι έφεδροι καλούνται σταδιακά να συμμετάσχουν σε κάποια δραστηριότητα είτε της Μονάδος, που είναι εντεταγμένοι, είτε σε σχολείο για την βελτίωση των γνώσεων ή την απονομή νέας ειδικότητας.

► Για τους εφέδρους αξιωματικούς, προκειμένου να προαχθούν στον επόμενο βαθμό πρέπει την τελευταία 5ετία από της προτάσεως για προαγωγή, να έχουν συμμετάσχει υποχρεωτικά σε κάποια δραστηριότητα μετεκπαίδευσης. Λεπτομέρειες, όπως στον ιδιαίτερο σύνδεσμο «Προαγωγές Εφέδρων Αξιωματικών».

► Η μετεκπαίδευση όπου θα κληθούν να συμμετάσχουν, διεξάγεται με δραστηριότητες εκπαίδευσης:

● Στο πλαίσιο της Μονάδας.

● Σε Σχολές εφέδρων αξιωματικών των Όπλων και Σωμάτων.

● Σε σχολεία βελτίωσης γνώσεων επί οπλικών συστημάτων και απονομής νέας ειδικότητας.

● Με συμμετοχή σε μεγάλες Εθνικές ασκήσεις.

Η πρόσκληση για μετεκπαίδευση, πραγματοποιείται κατόπιν εντολής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, με Φύλλο Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ), που επιδίδεται μέσω της Αστυνομίας. Περιπτώσεις εξαιρέσεων περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο που αποστέλλεται με το ΦΑΠ.

Ενέργειες σε περίπτωση κλήσης σε μετεκπαίδευση εφεδρείας:

Σε περίπτωση επιδόσεως Φύλλου Ατομικής Πρόσκλησης (ΦΑΠ) για συμμετοχή σε δραστηριότητα μετεκπαίδευσης εφεδρείας, ο παραλήπτης πρέπει να ενεργήσει όπως παρακάτω:

1η Ενέργεια: Εφόσον η εκπαίδευση διεξάγεται εκτός της περιοχής που διαμένει μόνιμα, μεταβαίνει στο πλησιέστερο Φρουραρχείο της περιοχής του μαζί με το ΦΑΠ για παραλαβή Καταστάσεως Επιβιβάσεως που θα χρησιμεύσει για την έκδοση εισιτηρίων.

2η Ενέργεια: Χρησιμοποιεί τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για την μετάβαση στη Μονάδα μετεκπαίδευσης. Να αποφεύγεται η χρησιμοποίηση ΙΧ οχημάτων διότι, πλέον του κόστους μετακίνησης, δημιουργούνται πολλά προβλήματα (μη ύπαρξη χώρων στάθμευσης, ασφάλεια του αυτοκινήτου λόγω εγκατάλειψής του για αρκετές ημέρες σε περιπτώσεις μετάβασης σε καταυλισμό, κλπ) .

3η Ενέργεια: Έχει μαζί του:

● Το ΦΑΠ που του έστειλε η Επιστρατεύουσα Αρχή. Το Ειδικό Φύλλο Πορείας.

● Το Ατομικό Βιβλιάριο Μεταβολών και Εκπαίδευσης (όσοι έχουν).

● Την Αστυνομική ταυτότητα.

● Τα Επιστρατευτικά έγγραφα.

● Τη Στρατιωτική άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου ή ειδικοποιημένου Μηχανήματος (όσοι διαθέτουν).

Το δίπλωμα οδήγησης πολιτικού οχήματος ­ ειδικοποιημένου οχήματος ­ μηχανήματος (όσοι διαθέτουν).

● Τη μεταλλική Ταυτότητα.

Λοιπά (κατά την κρίση του): Αντίγραφο Πτυχίου ΑΕΙ – ­ ΤΕΙ – ­ ΙΕΚ (αποκτηθείσας ειδικότητας που δεν είχε δηλωθεί κατά την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας), πιστοποιητικό επάρκειας γνώσης Ξένων Γλωσσών κ.ά.

Τροφή για την κίνηση μέχρι την Μονάδα (ξηρά τροφή). Η τροφοδοσία θα αρχίσει με την κατάταξη στη Μονάδα.

● Ένα μικρό σακίδιο με τα απαραίτητα προσωπικά είδη για το χρόνο εκπαίδευσης.

4η Ενέργεια: Για την αποζημίωση, έχει μαζί του τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιγράφονται σε επόμενη παράγραφο.

Αποδοχές Έφεδρων Αξιωματικών:

● Οι αποδοχές του έφεδρου Αξκού είναι ίδιες με τις αποδοχές των εν ενεργεία ομοιοβάθμων του.

● Αυτές υπολογίζονται από την ημέρα κατάταξης μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της απόλυσης.

● Αν ο έφεδρος είναι Δημόσιος Υπάλληλος ή Υπάλληλος ΝΠΔΔ, Κρατικών Εκμεταλλεύσεων ή Υπηρεσιών που παραχωρήθηκαν στο Δημόσιο ή Ιδρυμάτων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο, λαμβάνει υποχρεωτικά τις αποδοχές της πολιτικής θέσης. Εφόσον οι αποδοχές της πολιτικής θέσης είναι κατώτερες των αποδοχών του Στρατιωτικού βαθμού που κατέχει, λαμβάνει τη διαφορά.

Δικαιολογητικά

Για την πληρωμή από το Στρατό, πρέπει να έχει μαζί του τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α/Α  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Δημόσιος ΥπάλληλοςΒεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του
 2.Ιδιωτικός Υπάλληλος        κ.λπ.→ Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86.
→ Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου από την Ελληνική Αστυνομία ή το Στρατολογικό Γραφείο του χρόνου υπηρεσίας, για την δικαιολόγηση χρονοεπιδόματος.
→ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τη δικαιολόγηση του ΕΟΒ.
→ Βεβαίωση αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή εκκαθαριστικό εφορίας στο οποίο εμφαίνεται ο ΑΦΜ.


Αποδοχές Εφέδρων Οπλιτών:

● Ο μισθός (αποδοχές) του έφεδρου οπλίτη είναι ίσος με αυτόν των ομοιοβάθμων του κληρωτών που υπηρετούν. Οι έγγαμοι δικαιούνται παραπάνω μισθού, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

Δικαιολογητικά:

→ Βεβαίωση αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή άλλο επίσημο έγγραφο στο οποίο εμφαίνεται ο ΑΦΜ (πχ εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας).

→ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης παιδιών (για τους έγγαμους με ή χωρίς τέκνα).

Ενέργειες σε περίπτωση Εξαίρεσης από την Κλήση

► Εφόσον συντρέχει λόγος εξαίρεσης, ο έφεδρος μεταβαίνει άμεσα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Στρατολογίας του Μείζονα Σχηματισμού που τον καλεί ή την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία της περιοχής του ή την Μονάδα Επιστράτευσης που τον παρακολουθεί επιστρατευτικά.

► Εάν δεν ληφθεί απάντηση ότι έγινε η εξαίρεση ή εάν ο χρόνος δεν επαρκεί για να αποσταλούν τα δικαιολογητικά εξαίρεσης, οφείλει να παρουσιαστεί οπωσδήποτε, για να μην κηρυχθεί ανυπότακτος. Στην περίπτωση αυτή οι λόγοι εξαίρεσης θα εκτιμηθούν από το Ειδικό Στρατολογικό Συμβούλιο κατά την κατάταξη.


Οδηγίες και Υποχρεώσεις σε Περίοδο Επιστράτευσης

Η πρόσκληση του εφέδρου, σε περίπτωση επιστράτευσης, μπορεί να γίνει με ανακοίνωση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (Ραδιόφωνο, Τηλεόραση, Εφημερίδα, Διαδίκτυο), με τοιχοκόλληση προκηρύξεων ή με την επίδοση Φύλλου ατομικής Προσκλήσεως (ΦΑΠ).

Εάν η ανακοίνωση γίνει με τα Μέσα Ενημέρωσης του κοινού, τότε ο έφεδρος θα κληθεί με μια από τις συνθηματικές λέξεις που υπάρχουν στο επάνω μέρος του ΕΦΠ, όπως:

► Το χρώμα του ΕΦΠ.

► Το γράμμα Ω μαζί με έναν αριθμό.

Τον κωδικό αριθμό της Μονάδας, που αποτελείται από δύο γράμματα με έναν τετραψήφιο αριθμό.

Για να διαπιστώσει ότι καλείται, πρέπει να εξετάσει εάν οι ανακοινώσεις συμπεριλαμβάνουν ένα από τα παραπάνω συνθηματικά.

Σε περίπτωση που επιστρατεύεται πρέπει να λάβει υπόψη του τα παρακάτω:

► Το χρόνο που θα έχει στη διάθεσή του να τακτοποιήσει τις άμεσες οικογενειακές του υποθέσεις.

► Να μελετήσει με προσοχή τις συνοπτικές οδηγίες που είναι γραμμένες στο Ειδικό Φύλλο Πορείας.

► Κατά την αναχώρηση για τη Μονάδα, να πάρει μαζί του οπωσδήποτε:

Τροφή για 2 ημέρες (ξηρά τροφή).

● Την Αστυνομική ταυτότητα

Τα Επιστρατευτικά Έγγραφα.

● Την άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου (εάν έχει).

● Ένα μικρό σακίδιο με τα προσωπικά του είδη.

► Να αναχωρήσει αμέσως για την Μονάδα που αναγράφεται στο Ειδικό Φύλλο Πορείας ή ΦΑΠ, για να μπορέσει να παρουσιασθεί έγκαιρα. Για το σκοπό αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε συγκοινωνιακό μέσο σε συνδυασμό με τα αποκόμματα εισιτηρίων που είναι στο Ειδικό Φύλλο Πορείας του. Οδηγίες για την συμπλήρωση και χρησιμοποίηση των εισιτηρίων του ΕΦΠ υπάρχουν στο πίσω μέρος των εισιτηρίων.

► Σε περίπτωση που δυσκολεύεται να μετακινηθεί προς τη Μονάδα του γρήγορα, να παρουσιασθεί στο ΣΠΕ ή ΧΣΕ που αναγράφεται στις «οδηγίες για την κίνησή σου» που ευρίσκονται στο εμπρός μέρος του ΕΦΠ ή του ΦΑΠ, προκειμένου από εκεί να προωθηθεί στη Μονάδα του. Εάν βρίσκεται μακριά από το ΣΠΕ ή ΧΣΕ πρέπει να παρουσιασθεί στο πλησιέστερο Φρουραρχείο ή Αστυνομική Αρχή, προκειμένου να διευκολυνθεί κατά την κίνησή του.

http://www.army.gr/el/organosi/stoiheia-organosis-genikoy-epiteleioy-stratoy/klados/a4-dieythynsi-epistrateysis/mnimonio